м. Ялта, 23 - 25 вересня 2005 р.


Ми, начальники управлінь охорони здоров'я обласних державних адміністрацій, провідні фахівці з питань економіки, управління та фінансування охорони здоров'я, обговоривши стан справ у системі охорони здоров'я України, заслухавши доповіді експертів Проекту Європейського Союзу "Фінансування та управління в сфері охорони здоров'я в Україні" стосовно досвіду реформування систем охорони здоров'я в інших країнах Європейського регіону, нормативно-правових та адміністративних аспектів автономізації постачальників медичних послуг і запровадження контрактних відносин в секторі охорони здоров'я в Україні, а також доповіді представників регіонів України, що беруть участь у реалізації зазначеного Проекту ЄС з метою практичного відпрацювання нових технологій фінансування та управління в секторі медичного обслуговування, про досвід впровадження зазначених технологій, констатуємо наступне:

1. Однією з основних причин незадовільного стану справ у системі охорони здоров'я в Україні, що, серед іншого, характеризується низькою якістю та зменшенням доступності медичного обслуговування для населення, низьким рівнем оплати праці медичних працівників, значним поширенням тіньової оплати послуг у секторі охорони здоров'я тощо, є хронічний дефіцит фінансування.

2. Разом з тим, не менш важливе значення в спричиненні цих проблем системи охорони здоров'я України мають недостатньо ефективні розподіл та використання наявних ресурсів і контроль за витратами.

3. Такий стан справ консервується та дедалі ускладнюється командно-адміністративною моделлю фінансування та управління галуззю, відсутністю чіткого поділу функцій між платниками та постачальниками медичних послуг, відсутністю як в одних, так і в інших відповідних стимулів до забезпечення ефективного використання ресурсів і підвищення якості медичного обслуговування населення.

4. Особливого значення запровадження управлінських стратегій, спрямованих на забезпечення ефективного розподілу ресурсів та контролю за витратами у системі охорони здоров'я, набуває в умовах дефіциту її фінансування.

У зв'язку з цим, беручи до уваги цінності, на яких будуються системи охорони здоров'я в Європейському регіоні, принципи управління процесом їх реформування, проголошені Люблянською хартією з реформування систем охорони здоров'я в Європі, та стратегічні євроінтеграційні наміри України, враховуючи те, якого великого значення в справі реформування систем охорони здоров'я, підвищення якості медичної допомоги і раціоналізації використання ресурсів у цій сфері Всесвітня організація охорони здоров'я, інші універсальні та європейські міжнародні організації надають автономізації постачальників медичних послуг та запровадженню договірних відносин між платниками та постачальниками медичних послуг, маючи за мету сприяти започаткуванню поступового переходу від командно-адміністративної моделі фінансування та управління охороною здоров'я до більш ефективної та прозорої, орієнтованої на реальні потреби пацієнтів контрактної моделі фінансування та управління галуззю, з а к л и к а є м о:

1. Президента України, Верховну Раду України, Кабінет Міністрів України, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування вважати необхідність підвищення рівня управлінської та фінансової автономії медичних закладів та інших постачальників медичних послуг і запровадження договірних відносин між платниками та постачальниками медичних послуг основними стратегіями, на яких має ґрунтуватися подальша реформа системи охорони здоров'я в Україні.

2. Кабінет Міністрів України, місцеві ради усіх рівнів, місцеві державні адміністрації в межах відповідної компетенції та в рамках чинного законодавства:

- забезпечити оптимізацію мережі державних і комунальних медичних закладів з метою приведення її у відповідність до реальних медичних потреб населення;

- максимально сприяти прийняттю належних рішень щодо реорганізації медичних закладів, що мають статус бюджетних установ, у державні казенні та комунальні некомерційні підприємства;

- забезпечити запровадження системи державних закупівель медичних послуг в рамках державних гарантій забезпечення населення безоплатною медичною допомогою з використанням правових можливостей, наданих Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти";

- сприяти медичним працівникам - фізичним особам, які виявили бажання займатися приватною медичною практикою на основі офіційно отриманої в установленому порядку ліцензії та працювати на умовах договорів про державну закупівлю медичних послуг для потреб населення, в отриманні відповідних приміщень, в тому числі за рахунок взяття в оренду приміщень комунальних закладів охорони здоров'я, що не використовуються зазначеними закладами;

- вжити заходів щодо забезпечення постійного, ефективного й адекватного інформування населення про цілі та очікувані результати заснованої на зазначених вище змінах реформи системи охорони здоров'я;

3. Кабінет Міністрів України, Міністерство економіки України, Міністерство фінансів України, Державне казначейство України та Міністерство охорони здоров'я України при необхідності з залученням інших центральних та місцевих органів виконавчої влади з метою сприяння якомога швидкому та ефективному вирішенню питань про підвищення рівня управлінської та фінансової автономії публічних медичних закладів та запровадження державних контрактних закупівель медичних послуг, створення умов для постійного вдосконалення практики таких державних закупівель у максимально стислі строки забезпечити вжиття заходів щодо:

- розробки та поширення на місцях відповідних інструктивно-методичних матеріалів з роз'ясненнями, що стосуються умов і порядку здійснення процедур, пов'язаних із зміною господарсько-правового статусу державних і комунальних медичних закладів, укладення договорів про державні закупівлі медичних послуг та використання нових, орієнтованих на врахування обсягу та якості діяльності постачальників медичних послуг методів оплати;

- розробки та затвердження примірних статутів державних (комунальних) медичних закладів із статусом казенного (некомерційного) підприємства;

- розробки та затвердження типових (або примірних) договорів про державну закупівлю медичних послуг в рамках державних гарантій забезпечення населення безоплатною медичною допомогою на рівні первинної, стаціонарної, спеціалізованої амбулаторної та швидкої й невідкладної допомоги;

- прискорення розробки та затвердження єдиних державних тарифів на медичні послуги, що підлягають закупівлі за державні кошти в рамках державних гарантій забезпечення населення безоплатною медичною допомогою, а також єдиної уніфікованої методики оцінки вартості медичних послуг;

- більш досконалого врегулювання проблеми визначення пакету державних гарантій забезпечення населення безоплатною медичною допомогою;

- створення єдиного медичного інформаційного простору на національному та регіональному рівнях і запровадження в практичну діяльність медичних закладів та органів управління охороною здоров'я відповідних інформаційних технологій, здатних забезпечити технічну підтримку їх діяльності в рамках нової контрактної моделі фінансування та управління, а також сприяти реалізації законного права громадян на доступ до їх персональної медичної інформації та даних про стан громадського здоров'я.

4. Міністерство охорони здоров'я України - організувати підготовку сучасних управлінських кадрів, здатних забезпечити здійснення зазначених вище перетворень у системі охорони здоров'я та управління нею на всіх рівнях в нових умовах господарювання.

5. Міністерство охорони здоров'я та Держспоживстандарт України у межах відповідної компетенції:

- прискорити вирішення питання про розробку, затвердження й запровадження в практику уніфікованого державного класифікатора медичних послуг (процедур);

- забезпечити постійне вдосконалення уніфікованих клінічних протоколів та стандартів якості медичних послуг, що надаються населенню, враховуючи необхідність використання при цьому принципів доказової медицини.

6. Верховну Раду України:

- внести відповідні зміни до Основ законодавства України про охорону здоров'я, спрямовані на:

а) сприяння раціоналізації використання медичних послуг та встановлення пріоритету первинної медико-санітарної допомоги і ролі сімейного лікаря/лікаря загальної практики в організації медичного обслуговування населення;

б) створення правових умов для можливого використання при наймі медичного персоналу в державних і комунальних закладах охорони здоров'я контрактної форми трудового договору;

- внести відповідні зміни до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", спрямовані на чітке та однозначне врегулювання можливості визнання неприбутковими організаціями некомерційних підприємств, основною діяльністю яких є надання безоплатних медичних послуг населенню в рамках договорів про державну закупівлю зазначених послуг, та віднесення доходів цих суб'єктів, отриманих внаслідок надання вказаних послуг, до числа таких, що звільняються від оподаткування податком з прибутку підприємств;

- у якомога більш стислі строки повернутися до питання про необхідність розгляду й прийняття закону про соціальне медичне страхування та його поступового введення в дію;

- з метою забезпечення можливості більш ефективного об'єднання фінансових ресурсів і ризиків населення до запровадження в Україні соціального медичного страхування внести зміни до Бюджетного кодексу України, спрямовані на:

а) об'єднання переважної більшості бюджетних ресурсів системи охорони здоров'я на регіональному рівні та передачу функції фінансування первинної та вторинної медичної допомоги до компетенції бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя;

б) створення механізму забезпечення взаєморозрахунків між місцевими бюджетами за надання медичної допомоги громадянам, які не проживають постійно на території, за рахунок бюджетних коштів якої було надано таку медичну допомогу;

- прискорити опрацювання й прийняття проекту закону України про організацію медичного обслуговування та медичні заклади.

Учасники конференції переконані, що запропоновані в цій Декларації заходи дозволять започаткувати поступові позитивні зміни у системі медичного обслуговування, зроблять процес цих змін реальним й незворотнім, і будуть підтримані органами державної влади й місцевого самоврядування, медичною громадськістю та всім українським суспільством в інтересах здоров'я нинішнього та майбутніх поколінь.