Нова структура і функціональні обов’язки
відділу охорони здоров'я районної державної адміністрації (ВОЗ РДА),
та нова роль цієї установи як громадського замовника послуг медичної допомоги

Стратегічні цілі ВОЗ РДА:

 • Аналізувати медичні потреби та забезпечувати доступ населення до медичних послуг
 • Сприяти збільшенню кількості кінцевих продуктів у медичному обслуговуванні (кількість пролікованих пацієнтів)
 • Сприяти підвищенню якості (кінцевих результатів) медичного обслуговування
 • Інформувати пацієнтів про наявні медичні послуги та права пацієнтів

Операційні цілі ВОЗ РДА:

Проаналізувати обсяг фінансування на основі чинних законів та алгоритмів, що стосуються районного бюджету охорони здоров'я та фінансового плану ВОЗ РДА.

Проаналізувати дані про користування районними закладами охорони здоров'я та потоки пацієнтів разом з вихідними продуктами та кінцевими результатами лікувальних заходів. Загальна інформація щодо роботи районних лікувально-профілактичних закладів (ЛПЗ) відображена у офіційних державних статистичних звітах.

Розробити робочий план перетворення ЛПЗ у автономні заклади охорони здоров'я (реєстрація та погодження статутів незалежних надавачів медичних послуг).

Розробити план розміщення бюджетних коштів відповідно до запланованого обсягу медичної допомоги та згідно з медичними потребами населення району. Підготувати пропозиції та проекти програм територіального соціально-економічного розвитку та місцевого бюджету, подати їх до розгляду органам місцевого самоврядування та забезпечити їх виконання.

Необхідні для цього дані треба відбирати та аналізувати з урахуванням якості, кількості та динамічного розвитку споживання ресурсів, а також потоку пацієнтів. ВОЗ РДА має розробити стратегію щодо укладання контрактів відповідно до переліку послуг, який погоджується з надавачем. Переговори між ВОЗ РДА та автономними ЛПЗ мають закінчуватись підписанням контрактних угод. ВОЗ РДА інформує органи влади району про підписані контракти, які мають розглянути ці домовленості та ухвалити підписані документи.

Подушова форма сплати за послуги первинного рівня допомоги, блок-контракти для стаціонарної медичної допомоги. Визначати методологію розрахунку розмірів подушової сплати та отримувати списки пацієнтів від лікарів сімейної практики. Необхідно розробити алгоритм переведення коштів автономним надавачам медичних послуг.

Інформувати населення району через місцеві засоби масової інформації та передавати мешканцям основну інформацію щодо важливої ролі сімейного лікаря як референта пацієнтів до спеціалізованої медичної допомоги та про наявні медичні послуги і права пацієнтів. Консультаційна допомога передбачена для населення району: пацієнти мають бути поінформовані про медичні послуги, які вони отримують від автономних ЛПЗ та лікарів.

Аналізувати епідеміологічну ситуацію, потоки пацієнтів, доступ населення до різних надавачів медичних послуг. Аналіз результативності та показників якості гратиме головну роль у визначенні, чи досягнуто стратегічні та операційні цілі. Вдосконалювати систему направлень пацієнтів до іншого рівня допомоги та підтримувати координацію в роботі різних ЛПЗ та стаціонарних відділень. Сприяти покращенню амбулаторно-поліклінічної допомоги шляхом встановлення більш чітких критеріїв госпіталізації.

Організаційна структура ВОЗ РДА та функціональні обов’язки його працівників:

 1. Голова ВОЗ РДА:
  • підписання контрактів на придбання медичних послуг за кошти районного бюджету;
  • виконання державної політики з охорони здоров’я;
  • забезпечення процесів планування та контролю відповідно до вимог ВОЗ РДА, обласної державної адміністрації та районної державної адміністрації, та зосередження на її організаційних цілях;
  • підготовка пропозицій для проектів програм з територіального соціально-економічного розвитку, а також проектів місцевих бюджетів, надати їх до розгляду в районній держадміністрації і забезпечення їх виконань;
  • підготовка фінансового (бізнес ) плану для ВОЗ РДА та розпорядження фінансами в межах прийнятого бюджету, прибутків та видатків для забезпечення діяльності відділу;
  • прогнозування розвитку мережі лікувальних закладів для забезпечення населення медичними послугами;
  • організація, делегування та контроль роботи ВОЗ РДА і забезпечення раціонального використання людських ресурсів в ньому;
  • забезпечення ролі ВОЗ РДА як незалежного замовника без будь-якого впливу з боку лікарень та інших надавачів медичних послуг;
  • відповідальність за акредитацію районних надавачів медичних послуг;
  • організація роботи з захисту праці, безпечного руху та протипожежної безпеки медичних закладів;
  • розробка (разом із заступником ) стратегії переговорів з надавачами медичних послуг;
  • відповідальність за виконання завдань відділу головою райдержадміністрації та надання порад районній раді та райдержадміністрації з питань оцінки медичних потреб населення;
  • забезпечення захищеності медичних даних та прав пацієнтів;
  • визначення рівня відповідальності власних заступників, голів структурних підрозділів;
  • підготовка наказів в межах власної компетенції, забезпечення організації та контролю за їх виконанням;
  • погодження положень про структурні підрозділи та функціональні обов’язки їх працівників;
  • призначення та звільнення кадрів;
  • право участі в засіданнях місцевих органів самоврядування та право голосу в питаннях, що відносяться до власної компетенції;
  • інформування населення про рівень відповідальності ВОЗ РДА через засоби масової інформації;
  • звітування та ведення документації, а також забезпечення обласної та районної держадміністрацій необхідною інформацією.
 2. Економіст:
  • організація плану бюджетного розподілу для закладів охорони здоров’я відповідно до медичних потреб населення району;
  • застосування відповідних механізмів оплати праці надавачів медичних послуг;
  • збільшення ефективного використання ресурсів на районному рівні;
  • відповідальний за результат наданих медичних послуг (кількість пролікованих пацієнтів) в закладах охорони здоров’я;
  • аналіз даних (державні статистичні таблиці) з використанням ІТ-технологій;
  • створення показників з метою проведення оцінки продуктивності діяльності (кількість ліжок, загально-середня тривалість перебування на ліжку, використання діагностичного центру, використання операційних приміщень, склад пролікованих пацієнтів);
  • порівняння обсягу та витрат на обласному та національному рівнях;
  • аналіз собівартості послуг;
  • фінансовий аналіз;
  • підтримка конкурентного середовища надавачів медичних послуг;
  • розробляти разом із колегами стратегію переговорів із надавачами медичних послуг;
  • ведення звітності та документації;
  • виконання спеціальних завдань, наданих головою ВОЗ РДА.
 3. Лікар (спеціаліст-медик, що здійснює медичний контроль):
  • відповідальність за результат (якість медичних послуг);
  • медичний моніторинг: аналіз даних державної та інших статистик, епідеміологічних змін;
  • оцінка медичних потреб населення району через аналіз потоків пацієнтів та клінічних напрямків;
  • нагляд за запровадженням (національних) медичних стандартів;
  • виконання та управління випадками (забезпечити лікування пацієнта у правильний час та у правильному місці);
  • уникнення ситуацій, коли пацієнт який отримує амбулаторну допомогу, лікується стаціонарно (неправильне призначення лікарняних ліжко-днів);
  • зменшення тривалості індивідуального перебування в стаціонарі, якщо з медичної точки зору це не є необхідним;
  • забезпечення того, щоб первинна медична допомога надавалася саме на первинному рівні надання допомоги;
  • забезпечення того, щоб вторинна медична допомога надавалася на вторинному рівні, тощо;
  • надання медичних порад економісту та юристу, районній раді та за запитом – громадянам;
  • інформування пацієнтів про медичні послуги;
  • зосередження на запобіганні інфекційнихм захворюванням, епідеміям та їх ліквідація;
  • забезпечення охорони навколишнього середовища та підтримка належного суспільного санітарно-епідеміологічного стану, а також відповідність стандартам медичних заходів, вимогам державної фармакопеї , стандартам надання медичних послуг, використання медичних матеріалів та технологій;
  • погодження роботи з економістом та юристом;
  • ведення звітності та документації;
  • виконання спеціальних завдань, наданих головою ВОЗ РДА.
 4. Бухгалтер:
  • розпорядження фінансами в межах прийнятого бюджету прибутків та видатків для забезпечення діяльності відділу;
  • передача фінансів (та накопичення) обласним та районним закладам охорони здоров’я відповідно до чинного законодавства ;
  • вчасна сплата рахунків надавачам медичних послуг відповідно до чинного законодавства та умов контракту;
  • забезпечення правильного бухгалтерського обліку відповідно до вимог чинного законодавства;
  • координація роботи з економістом ВОЗ РДА;
  • надання допомоги економісту у виконанні щоденних обов’язків;
  • звітування та документообіг;
  • виконання спеціальних завдань начальника ВОЗ РДА.
 5. Спеціаліст-правознавець (можливо, юрист районної державної адміністрації):
  • надання порад щодо вдосконалення чинних контрактів;
  • покриття усіх правових аспектів контрактування стосовно відповідності чинному законодавству, державним стандартам, критеріям та вимогам;
  • внесення змін до контракту щодо правової сторони;
  • розробка нових форм контрактів та статутів, надання різних варіантів для прийняття рішення;
  • надавати юридичні консультації щодо правових норм стосовно охорони здоров’я економісту та медику, районній раді та, за потребою, мешканцям району.

У виконанні цих завдань ВОЗ РДА співпрацюватиме з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, місцевими органами самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями та громадськими об’єднаннями.